Общи условия

За правилното тълкуване, прилагане и използване на настоящите Общи условия, термините, които са дефинирани по-долу, ще имат следното значение:

“ОЕМ ИДЕАС” ООД (наричано по-долу за краткост “Собственик на уебсайта” или само “Собственик”) предоставя посредством администрирания от него уебсайт https://ladybook.bg/ , информационни услуги на своите потребители.

Ladybook.bg e уебсайт във виртуалното пространство (Интернет), който дава възможност на потребителите да получават достъп до разнообразна информация.

“Услуги” са предоставяните на потребителите на уебсайтa https://ladybook.bg/информационни ресурси, а също и възможността потребителите да изразяват лични мнения, да споделят наблюдения, да задават въпроси и представят изображения, текст и други материали, които да бъдат публикувани на страниците на уебсайта. Потребителят няма право  да записва, да копира, да променя, да съхранява, да разпространява съдържание, което е публикувано на сайта Ladybook.bg без да е получил изрично писмено съгласие от правоносителите.

“Потребител” е всяко лице, което използва предоставените информационни услуги и ресурси на сайта Ladybook.bg. Потребителят си осигурява сам компютърно оборудване и достъп до Интернет, за ползването на предоставяните информационни Услуги.

“Уебсайт / сайт (website)” е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

Услугите, свързани с търсене и получаване на достъп до информационни ресурси посредством уебсайта, се предоставят без да е необходимо извършването на регистрация от страна на Потребителя.

Потребителят има право безплатно да ползва Услугите, предоставяни от Собственика на Портала при спазване на настоящите Общи условия.
Потребителят на Портала се задължава при ползване на предоставяните от Собственика Услуги:

  • да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
  • да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията, законите на Република България и приложимите международни актове;
  • да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността и/или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда; да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология;
  • да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост, право на ползване и др.;
  • да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или други лица, които няма право да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си и/или принадлежността си към определена група хора;
  • да не разкрива на трети лица своите потребителско име и парола за осъществяване на достъп до Услуги;

Всички елементи от съдържанието на уебсайта, включително дизайн, софтуерни програми, бази данни, текст, рисунки, графики, скици и друга информация или елементи, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и принадлежат или са отстъпени за ползване на Собственика.
С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят дава своето изрично съгласие личните му данни да бъдат обработвани от Собственика за целите на директния маркетинг. При така изразеното изрично съгласие от Потребителя, Собственикът може да предостави данните на Потребителя на трети лица само и единствено за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Собственика на посочените адрес или електронен пощенски адрес за контакти. Потребителят има право да бъде уведомен преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване.

Съдържанието на Ladybook.bg се се определя от собственика, който има право по всяко време да променя съдържанието на сайта си, като по своя преценка  добавя и/или премахва категории или материали.

Използването или публикуването на част или на цялото съдържание (текст, снимки, графики) от сайта Ladybook.bg без писмено разрешение е забранено.

Ladybook.bg има право да променя и допълва Общите условия като при извършването на такава промяна уведомява потребителите чрез публикуване на изменените Общи условия на сайта.

Ние си запазваме правото да променяме всички обяви, които нарушават нашите правила с цел да се предотвратят злоупотреби и съдържанието ни е да е полезно за нашата обща аудитория. Това включва хора от всички възрасти, раси, религии и националности. Ето защо, всички реклами, които са в нарушение на нашите правила се отстраняват незабавно и без предизвестие.

Публикувайки обява в сайта ни, вие се съгласявате с всички Общи условия.

Настоящите общи условия са в сила от 28.10.2014 г.